Privacy statement

Privacy verklaring 

Mooijman & Mes Advocatuur en Bewindvoering, hierna te noemen Mooijman & Mes, gevestigd aan Nieuwe Steen 46 te (1625 HV) Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Nieuwe Steen 46

1625 HV Hoorn

0229 – 21 00 18

 

Algemeen

Deze website wordt beheerd door Mooijman & Mes Advocatuur en Bewindvoering. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan Mooijman & Mes Advocatuur en Bewindvoering persoonsgegevens over u verzamelen, via het contactformulier. Mooijman & Mes  zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement bevat informatie over de doeleinden die Mooijman & Mes bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking

Mooijman & Mes Advocatuur en Bewindvoering verzamelt en verwerkt gegevens over cliënten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om website statistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen.

Uw gegevens worden als zeer vertrouwelijk behandeld en zullen slechts aan derden worden verstrekt op grond van wettelijke verplichtingen, dan wel op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de betrokkene.

Wij zijn ons er ten volle van bewust dat uw informatie waardevol is. Wij treffen dan ook redelijke voorzorgsmaatregelen om uw informatie te beschermen zolang deze in ons bezit is.

Mooijman & Mes houdt zich verder in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Gevoelige informatie

Mooijman & Mes tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Mooijman & Mes instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mooijman & Mes Advocatuur en Bewindvoering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mooijmanenmes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mooijman & Mes Advocatuur en Bewindvoering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Mooijman & Mes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mooijman & Mes Advocatuur en Bewindvoering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl / Advocaten / Regels voor advocaten) worden onder Wet- en regelgeving met betrekking tot het bewaren van documenten de volgende bewaartermijnen aangegeven:
– zaakdossiers: vijf jaar bewaren na het afsluiten van een zaak[1];
– administratieve gegevens: zeven jaar bewaren (het betreft hier onder meer de financiële administratie).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Mooijman & Mes Advocatuur en Bewindvoering verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mooijman & Mes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies

Mooijman & Mes Advocatuur en Bewindvoering gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mooijman & Mes gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Mooijman & Mes kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen.

Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mooijman & Mes Advocatuur en Bewindvoering en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mooijmanenmes.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mooijman & Mes Advocatuur en Bewindvoering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mooijman & Mes Advocatuur en Bewindvoering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mooijmanenmes.nl

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op sites van derden die door middel van hyperlinks via deze site zijn verbonden.

Wijzigingen

Mooijman & Mes Advocatuur en Bewindvoering behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

[1] Volgens artikel 7:412 BW