Algemene voorwaarden

1. Mooijman & Mes Advocatuur en Bewindvoering, hierna te noemen: Mooijman & Mes, is een voormalig samenwerkingsverband, waarbij mr. M.T.A.M. Mes voor eigen rekening en als zelfstandig gevestigd kantoor de advocatenpraktijk uitoefent. Daarbij is alleen mr. M.T.A.M. Mes nog actief als advocaat, terwijl mr. J.M.A. Mooijman (voormalig advocaat) als adviseur is verbonden aan het kantoor. Het kantoor staat  ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 3353535, info@advocatenorde.nl.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mooijman & Mes te verrichten en verrichte opdrachten en/of andere rechtsverhoudingen tussen de advocaat en diens opdrachtgever.

3. De uitvoering van iedere opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever en niet van derden. Derden kunnen aan de werkzaamheden geen rechten ontlenen.

4. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

5. De aan Mooijman & Mes verbonden advocaten zullen bij de uitvoering van de aan hen verleende opdrachten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Zij kunnen evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

6. Voor zover in het kader van het uitvoeren van werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

7. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

8. De advocaat verleent medewerking aan de opdrachtgever wanneer die een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.

9. De advocaat informeert de opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder rechterlijk bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van persoonsgegevens met derden.

10. De advocaat informeert de opdrachtgever over het ontdekken van een mogelijk datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. De advocaat zal de opdrachtgever vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.

11. De advocaat zal de volgende informatie verstrekken in geval van een datalek:
a. Een gedetailleerde omschrijving van het datalek;
b. Type / soort persoonsgegevens betrokken bij het datalek;
c. Van hoeveel personen de persoonsgegevens betrokken zijn bij het datalek;
d. De identiteit van de personen betrokken bij het datalek;
e. De getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de betrokkenen te beperken en het datalek te
verhelpen;
f. De oorzaak van het datalek;
g. De duur van het datalek en het ontstaansmoment.
Communicatie over het datalek zal altijd geschieden in overleg.

12. Mooijman & Mes zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk overleg voeren met de opdrachtgever. Mooijman & Mes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden. Indien Mooijman & Mes derden inschakelt, die daarbij een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen, wordt een dergelijk beding door Mooijman & Mes mede namens de desbetreffende opdrachtgever van Mooijman & Mes aanvaard.

13. Alle aanspraken van de opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Mooijman & Mes vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Mooijman & Mes binnen een jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

14. Iedere aansprakelijkheid van de zelfstandige kantoren is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door de zelfstandige kantoren afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is ondergebracht bij StarStone Insurance SE, Van Heuven Goedhartlaan 937, 1181 LD Amstelveen, tot een bedrag van maximaal € 2.500.000,00. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien de verzekeringsmaatschappij niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Mooijman & Mes beperkt tot het door haar in rekening gebrachte honorarium voor de desbetreffende opdracht met een maximum van € 7.500,00.

17. Declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij gebreke hiervan is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim.

18. De advocaat kan een voorschot in rekening brengen alvorens zijn werkzaamheden aan te vangen. Dit voorschot wordt verrekend met de laatste factuur van de opdracht waarop het voorschot betrekking heeft.

19. Mooijman & Mes beschikt niet over een derdengeldenrekening en is dus niet bevoegd en in staat om derdengelden ten ontvangen.

20. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Mooijman & Mes is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door rechtbank Noord-Holland.

Print Friendly, PDF & Email