Disclaimer

Mooijman & Mes Advocaten (Kamer van Koophandel: kvknr. 61287830), hierna te noemen Mooijman & Mes Advocaten, verleent u hierbij toegang tot www.mooijmanenmes.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik.
Mooijman & Mes Advocaten behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.mooijmanenmes.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Mooijman & Mes Advocaten.
Op deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. <BR>Beperkte aansprakelijkheid
Mooijman & Mes Advocaten spant zich in om de inhoud van www.mooijmanenmes.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.mooijmanenmes.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mooijman & Mes Advocaten.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.mooijmanenmes.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op www.mooijmanenmes.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Mooijman & Mes Advocaten nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mooijman & Mes Advocaten.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mooijman & Mes Advocaten, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.