Algemene voorwaarden

1. Mooijman & Mes Advocaten, hierna te noemen: Mooijman & Mes Advocaten, is een samenwerkingsverband, waarvan beide advocaten – ieder voor eigen rekening als zelfstandig gevestigd kantoor – de advocatenpraktijk uitoefenen.
Beide kantoren staan als zodanig ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 3353535, info@advocatenorde.nl.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mooijman & Mes Advocaten te verrichten en verrichte opdrachten en/of andere rechtsverhoudingen tussen de advocaat en diens opdrachtgever.

3. De uitvoering van iedere opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever en niet van derden. Derden kunnen aan de werkzaamheden geen rechten ontlenen.

4. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

5. De aan Mooijman & Mes Advocaten verbonden advocaten zullen bij de uitvoering van de aan hen verleende opdrachten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Zij kunnen evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

6. Voor zover in het kader van het uitvoeren van werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

7. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

8. De advocaat verleent medewerking aan de opdrachtgever wanneer die een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.

9. De advocaat informeert de opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder rechterlijk bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van persoonsgegevens met derden.

10. De advocaat informeert de opdrachtgever over het ontdekken van een mogelijk datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. De advocaat zal de opdrachtgever vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.

11. De advocaat zal de volgende informatie verstrekken in geval van een datalek:
a. Een gedetailleerde omschrijving van het datalek;
b. Type / soort persoonsgegevens betrokken bij het datalek;
c. Van hoeveel personen de persoonsgegevens betrokken zijn bij het datalek;
d. De identiteit van de personen betrokken bij het datalek;
e. De getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de betrokkenen te beperken en het datalek te
verhelpen;
f. De oorzaak van het datalek;
g. De duur van het datalek en het ontstaansmoment.
Communicatie over het datalek zal altijd geschieden in overleg.

12. Mooijman & Mes Advocaten zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de selectie van
deze derden zoveel mogelijk overleg voeren met de opdrachtgever. Mooijman & Mes Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden. Indien Mooijman & Mes Advocaten derden inschakelt, die daarbij een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen, wordt een dergelijk beding door Mooijman & Mes Advocaten mede namens de desbetreffende opdrachtgever van Mooijman & Mes Advocaten aanvaard.

13. Alle aanspraken van de opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Mooijman & Mes Advocaten vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Mooijman & Mes Advocaten binnen een jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

14. Iedere aansprakelijkheid van de zelfstandige kantoren is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door de zelfstandige kantoren afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen van de zelfstandige kantoren is ondergebracht bij StarStone Insurance SE, Van Heuven Goedhartlaan 937, 1181 LD Amstelveen, tot een bedrag van maximaal € 2.500.000,00. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien de verzekeringsmaatschappij niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Mooijman & Mes Advocaten beperkt tot het door haar in rekening gebrachte honorarium voor de desbetreffende opdracht met een maximum van € 7.500,00.

15. Mooijman & Mes Advocaten is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die mochten
ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van de opdracht, waaronder declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.
(www.degeschillencommissie.nl)

16. Alvorens de Geschillencommissie Advocatuur wordt ingeschakeld, dient de opdrachtgever zijn klacht binnen drie maanden nadat deze kennis heeft genomen of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten in te dienen bij de opdrachtnemer. Allereerst zal worden getracht de klacht in onderling overleg op te lossen. Voor het geval dit niet tot een oplossing leidt, zal de klachtenprocedure worden gevolgd. Conform de klachtenregeling wordt de klacht doorgezonden naar de klachtenfunctionaris. De functionaris is op geen enkele manier verbonden aan M & M. Eerst nadat de klachtenfunctionaris geen oplossing heeft kunnen bewerkstelligen, kan de opdrachtgever zich wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur.

17. Declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij gebreke hiervan is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim.

18. De advocaat kan een voorschot in rekening brengen alvorens zijn werkzaamheden aan te vangen. Dit voorschot wordt verrekend met de laatste factuur van de opdracht waarop het voorschot betrekking heeft.

19. Mooijman & Mes Advocaten beschikt niet over een derdengeldenrekening en is dus niet bevoegd en in staat om derdengelden ten ontvangen. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal door Mooijman & Mes Advocaten aan deze derde worden verzocht om de toekomende gelden rechtstreeks aan de belanghebbende te voldoen.

20. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Mooijman & Mes Advocaten is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen
zullen, onverminderd het bepaalde in artikel 9, uitsluitend worden beslecht door rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.

Print Friendly, PDF & Email